2020

هدف پروژه کتاب ۲۰۲۰ آن است که آینده را پیش بینی کند و از این طریق نقش مهندسین در آینده را معین کند.اگر چه این موضوع به خودی خود جالب توجه می باشد اما قصد بر آن است که از پروژه مهندسی ۲۰۲۰ در یک پژوهش دیگر برای تعین وضعیت آینده آموزش مهندسی در آمریکا استفاده نمود.

عنوان کتاب:مهندس ۲۰۲۰ (تصویری از مهندسی در قرن جدید)

نویسنده:فرهنگستان ملی مهندسی آمریکا

ترجمه:امیرحسین سرداری زاده

تعداد صفحه:۵۷